Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
09.08.2020 00:37 - Световно известната астроложка AstroLada за изригващата глобална стихия на световните обществено – политическите баталии под знака на COVID-19 и Извънземните!
Автор: bezistena Категория: История   
Прочетен: 3298 Коментари: 1 Гласове:
10

Последна промяна: 11.08.2020 17:06

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
Световно известната и иновативна астроложка AstroLadа с повече от 234 хил. абоната в youtube публикува в профила си прогнозни предвиждания за случващите се в света глобални екстремални обществено – политически събития и процеси:

image


https://www.facebook.com/AstroLada-200036536701188/?tn-str=k*F


https://www.facebook.com/200036536701188/photos/a.643480642356773/3242692619102216/?type=3&theater

Aquarius Full Moon square Uranus (the people rebelling) in action. 
(Berlin today 1.4 million ppl out according to friends from Berlin) 

image

Berlin today 1.4 million ppl out according to friends from Berlin 

This year totally sealed my faith in the precision of astrology.... everything we have been seeing in the stars has been unfolding on the earth, from the pandemic (Saturn Pluto is connected to plagues) to the draconian government measures (Saturn Pluto again) to th
e financial collapse and big wealth redistribution (again into the hands of a few selected on the top as I said a year earlier all these things) as per the Jupiter Pluto conjunction and now the protests with the Aquarius full moon and then the riots are starting and will escalate with the Saturn Mars square from this month, which will last almost 2 months!!
Oh, what glorious times we live in! Collective awakening on a massive scale! Collective fear too, but triggers it the awakening!
Still a lot to go through!
We still have the Saturn Jupiter conjunction in Aquarius this December which kicks starts the New World order in two directions: the total digitalization of society, Orwellian AI dystopia of making everyone a well oiled cog in the machine (the lower manifestation of Aquarius) and the counterculture of freedom, equal human rights, independent interconnected societies and individual local self governing (the higher manifestion of Aquarius).
We can become the beehive consciousness which the Aquarius age is about in two ways:
By plugging into a digital network(cyborg like) or by developing humane interconnected fair communities which grow naturally a common consciousness of belonging and one mind!

The choice will be ours...both will manifest.

But before all these big trends unfold over the coming decades, we have next year Saturn and Jupiter square Uranus in Taurus, this shows the start of change of financial (Taurus) systems, preceded by a fast and deep recession. Indeed the financial system will be replaced and digitized but then again amidst this, free, critical thinking people will come up with a way to turn this system for a higher good or develop a parallel one which has a stamp of freedom! It is unavoidable. So don’t be scared of the dark, the light always finds a way to turn everything for good!

After Saturn in Aquarius previous times in history there were always big social reforms: like the introduction of pensions and social well fare in the early 20th century. This time it will likely be a universal basic income. It can be used to control people again, but it can also be used as a powerful spring board for personal freedom and development that many awaking people can use to find their own unique niche and become self autonomous eventually, while others will adjust comfortably to the conditions attached to this basic income and never make a change. But then again not everyone has the vision, physical and emotional grit and passion to use this is a trampoline to self autonomy. And maybe not everyone has to, souls come for different lessons and experiences, some might need exactly the safety of the universal income to deal with other more important personal lessons.

There will be the birth of new social and political movements which will break the two party model of the last 250 years, third movements will appear that will threaten the status quo of the left and right. They will take the best of the left and right and build upon universal human values (Aquarius).
The world is ready!
Then comes a powerful spiritual, uniting and boundary dissolving Jupiter Neptune conjunction in Pisces in 2022, then a Saturn Neptune and Saturn Uranus conjunction in the coming 7 years!
We will be on a constant wave of change and awakening, the universe has deemed it is time to start anew and raise our consciousness to new levels!

People will be saying about these times: it was the worst of times, it was the best of times....

Вижте метежния коментарен форум под поста след 18 часа към 01 часа на 03 август.

Вие, Darren Collins и 960 други   217 коментара  670 споделяния

––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––

За които наши читатели не знаят английсия език, който е прекрасна Български лингва цивилизационна производна от Свещения Български език, разработена от Българските жреци култиватори и цивилизатори на бившите тракийски британски племена и на всички други племена в света, които всички до едно са бивши тракийски племена, със

Свещения му шифър, с който ви просвещаваме в Тайната на Свещения Български език
http://bezistena.blog.bg/history/2013/05/24/tainata-na-sveshteniiat-bylgarski-ezik-chast-1.1113546 ,

предлагаме почти точен превод на поста на АстроЛада с https://translate.google.bg:


Водолей с пълнолуние на площада на Уран (хората, които се бунтуват) в действие.

(Берлин днес 1,4 милиона души, според приятели от Берлин)
 
image 

Берлин 01. 08. 2020 над 1.4 милиона протестиращи

Тази година напълно запечата моята вяра в точността на астрологията .... всичко, което виждаме в звездите, се разгръща на земята, от пандемията (Сатурн Плутон е свързан с чума и болести) с драконовските правителствени мерки (отново Сатурн Плутон) до финансовия крах и преразпределението на голямото богатство (отново в ръцете на няколко избрани на върха, както казах една година по-рано всички тези неща) според конюнктурата на Юпитер Плутон и сега протестите с пълнолунието на Водолея и след това бунтовете започват и ще ескалират с площада на Сатурн Марс от този месец, който ще продължи почти 2 месеца !!
 
О, в какви славни времена живеем!
Колективно събуждане в глобален мащаб!
Имаме колективен страх също, но той задейства събуждането!
 
Все още много има да става!
Все още имаме съвпад на Сатурн Юпитер във Водолей този декември, който започва стартирането на Новия Световен ред в две посоки: тоталната дигитализация на обществото, Оруелска AI антиутопия за превръщане на всички като добре смазани зъбци в машината (долната проява на Водолея) и контракултура на свободата, равни човешки права, независими взаимосвързани общества и индивидуално местно самоуправление (по-високото проявление на Водолея).
 
Ние можем да се превърнем в съзнанието на кошера, за което е възрастта на Водолея по два начина: Чрез включване в цифрова мрежа (подобно на киборги), или чрез разработване на хуманни взаимосвързани справедливи общности, които естествено изграждат и израстват в общо съзнание за принадлежност и един общ ум!  

Изборът ще бъде наш ... и двете ще се проявят.  

Но преди всички тези големи тенденции да се развият през следващите десетилетия, ние имаме следващата година Сатурн и Юпитер на площада на Уран в Телец, това показва началото на промяна на финансовите (Телец) системи, предшествани от бърза и дълбока рецесия.
Всъщност финансовата система ще бъде заменена и дигитализирана, но след това отново свободни критично мислещи хора ще намерят начин да превърнат тази система в полза на хората или да развият паралелна такава, която има печата на свободата!
Това е неизбежно.
Така че не се плашете от тъмнината, светлината винаги намира начин да превърне всичко зло за добро!  
След Сатурн във Водолей предишните времена в историята винаги имаше големи социални реформи: като въвеждането на пенсии и социални такси в началото на 20 век. Този път вероятно ще е универсален основен доход.
Може да се използва отново за контрол над хората, но може да се използва и като мощен пролетен фундемент и борд за лична свобода и развитие, който много будни хора могат да използват, за да намерят своя собствена уникална ниша и да станат автономни в крайна сметка, докато други ще се адаптират удобно към условия, свързани с този основен доход и никога няма да правят промяна.
Защото не всеки има визията, физическия и емоционален зародиш и страстта да използва това като трамплин към автономност.

И може би не всеки трябва, защото душите идват за различни уроци и преживявания, някои може би се нуждаят точно от безопасността на универсалния доход, за да се справят с други по-важни лични уроци.  
Ще има раждане на нови обществени и политически движения, които ще нарушат двупартийния модел от последните 250 години, ще се появят трети движения, които ще застрашат статуквото на левицата и десницата.

(АстроЛада живее и работи в САЩ и прогнозите ѝ касаят основно тази държава, от която обаче зависи целият свят!) 

Те ще вземат най-доброто отляво и отдясно и ще надграждат общочовешките ценности (Водолей).
 
Светът е готов!
 
След това идва мощна духовно, обединяващо и премахващо граници съединение на Юпитер с Нептун в Риби през 2022 г., след това съединение на Сатурн с Нептун и Сатурн с Уран през следващите 7 години!
Ще бъдем участници в постоянна вълна от промени и събуждане защото Вселената прецени, че е време да започнем пак да повишаваме съзнанието си на нови нива!  

Хората ще кажат за тези времена: това беше най – страшното време, беше най-доброто време ... 

People will be saying about these times: it was the worst of times, it was the best of times....


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Под поста се натрупаха над хиляда лайка и 245 коментара и над 730 споделяния, като коментиращите във форума освен за астрологическите взаимовръзки и подредби на звездите и тяхното влияние върху глобалните обществено политически събития и процеси, споделяха и своите наблюдения и възмущение от абсолютното реакционно отношение на властите за безпричинното прекъсване и разпръскване на огромния протестен митинг в Берлин на 1 август срещу глобалната биотерористична юдео – ционистка диверсия COVID-19 и организираният полицейския произвол връз мирните демонстранти, както и от наглите тотални медийни манипулации за отразяването на митинга от абсолютно подчинените на юдео – ционистките господари на Германия и ЕС държавни и частни медии и СМИ, като в коментарния блог под поста на Лада те публикуваха снимки от събитието и много техни коментари.

image
               
На тази въздушна снимка от високо се вижда половината от протеста в Берлин.
За този внушителен протест официалните държавни и купените частни медии в Германия пишеха през целия ден, че са се били събрали около 15 хиляди души, като по – късно великодушно и снизходително се произнесоха, че са били около 20 хиляди, като не пропускаха да ги обвиняват, че са били екстремисти, провокатори, нацисти, безумци по време на световна пандемия, ковид идиоти и подобни гнусотии на фона на повече от милион и половина и нагоре весели и одухотворени мирни демонстранти.
Когато всякакви статици и изчислители им доказаха с педантична немска математическа прецизност и точност, че присъствалите са били не по – малко от 1,4 милиона и към 2 милиона човека, сравнени с подобно, но видимо по – малко шествие преди време на гейове и соросови активисти, които по официални данни на полицията тогава били 1.1 млн. души, наглеците юдео – ционистки дезинформатори невъзмутимо по гьонсуратски казаха, че техните кореспонденти и журналисти от държавната телевизия сега не са имали такава техника за заснемане и не са могли да броят хората!

image

Вижте нашата нагледна сравнителна статистика между техно фест в Цюрих през 2010 г и мирния протестен митинг в Берлин на 1 август.
Приблизителната бройка на хората от Цюрих е над 1 милион по официални данни, като снимката е правена от два пъти по – малка височина и обхваща едва 800 – 900 метра дълъг булевард.
Снимката от протеста в Берлин е правена с дрон от два пъти по – голяма височина и обхваща повече от 3 километра дължина от централния берлински булевард "Унтер дер линден" (Под липите), като той е по – широк от булеварда в Цюрих и снимката не обхваща още поне километър от берлинския булевард в долния край, изпълнен с хора, както и множество протестиращи след Бранденбургската врата в горния край, които не са видими поради короните на дърветата. 

Вижте бруталната дезинформационна наглост и на един преписан пост от нашите соросоидни платени и продадени медии на юдео – ционистите, които повтаряха  бруталните лъжи и дезиформационни пропагандни хули на немските СМИ :

"Ковидиоти": в Германия са ужасени след хилядния протест в Берлин
https://fakti.bg/mnenia/498045-kovidioti-v-germania-sa-ujaseni-sled-hiladnia-protest-v-berlin

image

Обаче бройката на протестиращите въобще не е важна, важно е пробуждането на хората и най е важна информацията, с която ние ви просвещаваме в нашия блог както и с тази статия!

Предлагаме ви пълнометражен репортаж от протестния митинг в Берлин на 01. 18. 20202

https://www.youtube.com/watch?v=htDrDieOgh0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3qNO1IXVgg-faqGzR2rPxpzGMC1djmmJ2_YleuuX7_UELrrvoj1fZ1ZbI

01.08.2020 Berlin - Tag der Freiheit Live - 1,3 Millionen Menschen UNGLAUBLICH

Вижте след 5:01:27 / 5:50:5 от този репортаж от събитието безсилието на един милион и половина мирни демонстранти, които ще квалифицираме в метафоричен сравнителен художествено – литературен режим и стил "като овце", на които само двама вълка (полицаи) им отмъкват пастиря – един от главните организатори и оратори на митинга, преди да започне да говори, като изключиха ел. захранването на целия митинг,

image

и те вместо мирно само да духнат или плеснат с ръце заедно в такт, или като овце да изпръхтят и кажат "бе – е – е!" заедно и да отвеят в космоса двамата вълци/полицаите, както и другите всички още 1100 полицаи, те блееха тук таме безучастно и си правеха селфита и чакаха чинно да дойдат и за тях ...
Овце!
Така са всички овце и други стадни нисши животни, които нямат познание и чувство за колективната си стихийна мощ и сили, и затова те винаги имат нужда от пастир и кучета да ги вардят, но никога не са съпричастни към обгрижвачите и стопаните им и не могат по никакъв начин да им помогнат при нужда.
Така са и хората, въпреки че сме не само висшите Божии създания, но сме и Техни генетични потомци и произведения – това понятия като маси, народ, общество, са само неинституционализирани и неоторизирани имагинерни аморфни субстрати и безлични анонимни понятия, които назначилите се за техни господари доят, стрижат, мачкат, моделират, формуват и колят и бесят безнаказано и правят каквото си искат с тях по най – перфиден начин : от името и със средствата на потърпевшите!

Идеята и замисълът на организаторите на протеста е възможно най – добрата форма за граждански протести и защита на правата на онеправданите – мирният ненасилствен протест, за която съпротивителна доктрина на масите прокламира и демонстрира и основният доминиращ на челно место на митингуващите портрет на бащата на мирната съпротива – 

image

Мохандас Карамчанд Ганди, познат като Махатма Ганди, 

Обаче каквото и да бяха направили в този случай и във всички подобни и още по – драматични и страшни събития и процеси, които предстоят в екстремален режим в целия свят, всичко пак щеше да завърши и ще завършва с катастрофа и крах за протестиращите справедливо и търсещи отнетите им законните права и свободи хора, защото такъв е Божият план – в компресиран порядък и темпо всички да се убедят категорично, че няма да има спасение по никакъв начин по човешки – но само от Бог!

Защото юдео – ционистките поробители нямат никакъв друг шанс за избягване на справедливия гняв и законно полагаемите им се по човешките стандарти и правила най – строги наказания за вечни времена, заради всички вече безапелационно и категорично доказаните техни престъпления през Новата ера и особено през последните 200 години и още 500 години назад връз Българите и всички народи с всички до една разпалени и поддържани и финансирани от тях локални и глобални конфликти и войни по света, и тъй като те нямат път назад да оставят народите да живеят и се развиват свободно и по човешките и по Божиите закони, при които демократични законови порядки те ще бъдат осъдени за векове напред, затова те развиват, завихрят и ескалират пъкления си злодейски план Калерги за локални и глобални конфликти и войни и държавен биотероризъм и въвеждане на тотална военщина и полицейщина, до окончателното поробване на всички народи и целия свят и избиването на крипто Българските духовни и интелектуални творчески прогресивни елити на всички племена и народи и пълното затриване на Българите!

Реализиране на чудовищния юдео – ционистки план Калерги за поробване на Европа от ислямисти – официален документ на ООН!
http://bezistena.blog.bg/history/2018/10/27/realizirane-na-chudovishtniia-iudeo-cionistki-plan-kalergi-z.1632669

И когато скоро всички хора по света и на първо място християните, които са първи в списъка на заговорниците за унищожение, в крайното си отчаяние и върхова безнадеждност започнат индивидуално и масово колективно да викат към Бог с последна надежда за помощ и Спасение, Господ Бог Исус ще ги чува и вижда, както и сега постоянно ги чува и вижда и обгрижва, но вече няма да отвръща на молитвите и молбите им!
Няма да им отвръща и Света Богородица.

Господ Бог Исус и Света Богородица няма да откликнат на отчаяните вопли и молитви на никой, който Ги търси по досегашните официални християнски канони, догми и документи, каквито и коленопреклонни молитви и обряди и метани да Им правят, колкото и да са праведни и святи, докато не се обърнат към Тях с истинските Им имена и характеристики от нашите документи като Българските Богове Творци и Демиурзи на световете и Автори и Постановчици на трансепохалната експериментална екстремална риалити драматизация "Българите и човешката цивилизация" – Господ Бог Отец Исус и Великата Богиня Майка Диана, познати от последните им аватарни проявления преди 2000 години в Тракия пред Българите като Христос и Мария Магдалена (манипулирана като Богородица), Родоначалниците на новоепохалната генерация на Българския жречески род Дуло, от който род са всички духовни водачи и лидери и интелектуалният творчески и прогресивен елит на всички народи и племена, както и изродените им реакционни управленчески и богаташки елити, от този род сме и всички тия феноменни Българи, които се познаем с помощта на 

Свещения шифър, който ви разкриваме чрез Тайната на Свещения Български език
http://bezistena.blog.bg/history/2013/05/24/tainata-na-sveshteniiat-bylgarski-ezik-chast-1.1113546

От този Български Божествен цивилизаторски род е и Бащата на концепцията за мирните начини на съпротива – Махатма Ганди, за когото ще дадем по – подробна информация, за да си вършим нашата основна мисия – просвещаването ви в тайните на Свещения Български Божи език, неговото всевластие в Българския и във всички други езици и чрез него да познавате Боговете ни, и ви разкриваме кои сме Българите и всички светоустройствени тайни на света!

КОНЦЕПЦИЯ от=КОНТСЕПЦИЯ от=от Бокиня Диана и Исус

КОНЦЕПЦИЯ от=КОНТСЕПЦИЯ от=от Кан (Жреци) на Богиня Диана и Исус

МИРНИ НАТШИНИ НА СЪПРОТИВА чрез=СЪПРОТИВА чрез Матара и Ешуа 

ОСНОВНАТА НИ МИСИЯ са=са Богиня Ма (Майка) Диана и Исус

image

Мохандас Карамчанд Ганди, познат като Махатма Ганди, 

е индийски адвокат, политик, пацифист, борец за човешка свобода и духовен водач на индийското движение за независимост, което довежда през 1947 г. до края на британското владичество в страната. Наречен е още „Баща на нацията“.

И сега ви демонстрираме за пореден път Българският културен и цивилизационен ген и тотален генезис на цялата древна Индийска цивилизация, закодирани чрез Свещения шифър и имплантирани във всички нейни кътчета и сфери!

МОХАНДАС=ХАН МАД СО=Хан (Кан, Жрец) от Ма (Майка) Диана и Иса 

КАРАМЧАНД=КАРАМТШАНД=Кан (Жреци) от Мадара Диана и Ешуа 

ГАНДИ=Ган (Кан, Жрец) на Диана

МАХАТМА=
Хан (Кан, Жрец) от Диана МаМа=
Хан (Кан, Жрец) от Диана Мария Магдалена

ПАЦИФИСТ (борец за мир)=Бог Исус и Богиня Диана 

БАЩА НА НАЦИЯТА от=БАШТА НА НАЦИЯТА от=от Богиня Диана и Отец Ешуа 

Ганди получава международна известност със своята концепция за сатяграха, ненасилствени протести за постигане на политически цели, която се основава на идеята за ахимса. Със своя пример вдъхновява политически лидери, като например Мартин Лутър Кинг, Нелсън Мандела и Аун Сан Су Чи.

САТЯГРАХА=Хан (Кан) на Иса от Трагия (Тракия)

Санскритският термин Махатма („велика душа“) произлиза от индийската философска, религиозна и обществена традиция, която обаче е съставена и произлиза на 100 % от Българските жреци, минирали и забременили цялата индийска цивилизация и живот с кодираната свещена информация за Българските Богове!

Махатма –– ВЕЛИКА ДУША от=от ВАЛКИ ДУ ША=от Балки (Българи) на Диана и Ешуа 

Припомняме ви сакралната тайна на култовия санскрит, който е елементарна анаграмна комбинация от най – емблематичното име Божие:

САНСКРИТ=КРИСТАС ± Н (кодировъчен назал)=КРИСТАС=Кристос

САНСКРИТ=ИСАС ТРК ± Н (кодировъчен назал)=ИСАС ТРК=Исус от Тракия 

Ясно и точно, да не кажем елементарно просто, за да не обидим феноменните ни родственици Б/българите от Божия жречески род Дуло, като за другите припомняме пак указанието на Исус:

image

Семейството е заможно и принадлежи към 
кастата на търговците вайши. Баща му заема поста на министър-председател на Раджкот. И двамата родители са силно набожни индуисти, които се покланят на Вишну, но посещавали и храма на Шива.

КАСТА от=от Кан (Жреци) на Иса и Диана 

ВАЙШИ=Бог Ешуа

СЕМЕЙСТВО от=от Богиня Ма (Майка) и Исус

ЗАМОЖНО СЕМЕЙСТВО от=СЕМЕЙСТВО от Ма (Богиня Майка) и Изуж

РАДЖКОТ=Диана и Ежуа от Тракия 

И вижте сега на кои двама върховни индийски Бога се кланят и вярват индийците, без да си имат и най –
 малката представа, че те са един и същ Бог – 

ВИШНУ=Бог Ешуа

ШИВА=Ешуа Бог=Бог Ешуа,

и още повече, че Бог Исус е Българският Господ Бог Отец Исус Творецът и Демиург!

По време на следването си в Лондон Ганди изучава индуизма, 
исляма и  християнството, като джайнизмът става все по – важен за него.

И
 още повече си нямат и на понятие,

НЯМАТ СИ И НА ПОНЯТИЕ ЗА=Богиня Мат Диана и Исуз,

че Българският Господ Бог Отец Исус Творецът и Демиург заедно с Българската Велика Богиня Майка Диана/Мария Магдалена, са разделили и закодирали сакралното Познание за Тях между всички религии на света, за да се конфронтират религиите и обществата и  народите и състои трансепохалната екстремална риалити драматизация "Българите и човешката цивилизация", и че вече дойде времето за изпълнение на Техния план, съобщен чрез пророчеството на Тяхната първосвещена посредничка с хората Света Ванга (по – малката дъщеря на Свети Петър Дънов и по – малка внучка на Свети Васил Левски), че всички религии на света ще бъдат премахнати в раз и ще бъде възстановено най – древното истинско Познание и Учение – Учението на Разума!

ИНДУИЗЪМ=Иза и Ма (Майка) Диана

ИСЛЯМ=Иса Ел (Змей) и Ма (Богинята Майка) 

ДЖАЙНИЗЪМ=Диана Ма (Майка) и Ежуз 

ХРИСТИЯНСТВО=Богиня Диана и Христос=Богиня Диана и Исус от Трахия

–– които всички разделящи хората религии, създадени по Божия сценарий, ще бъдат премахнати от веднъж и ще бъде тържествено възстановено Учението на Разума!

УЧЕНИЕ на РАЗУМА=УЧЕНИЕ на Иза и Мария 

УТШЕНИЕ на РАЗУМА=на Изуш и Матара –
 
ще бъде тържествено възстановено Учението на Разума, което е Позннанието за Българските Богове и безусловен живот по Техните закони на Любовта, Братството и Мира и феноменните практики безалтернативно за всички!

Най – голямо влияние върху собствената философия на Махатма Ганди му оказва Лев Толстой с неговото разбиране за ненасилие.
Той прочита книгата му „Царството Божие е вътре във вас“ и окончателно се убеждава, че на насилието не бива да се отговаря с насилие и възприема идеята на Толстой, че нравствеността и религията е едно и също нещо.
Ганди е въодушевен и от проповедта от планината на 
Исус, която отговаря на неговото мото на лошото да се отвръща с добро.

Още автентична информация за Българския генезис на цялата индийска цивилизация вижте в 

В Индия 300 милиона!!! бели индийци – духовният и интелектуалният елит на нацията и благородниците и управленческата аристокрация, се самоопределят като Българи!
http://bezistena.blog.bg/history/2015/09/12/v-indiia-300-miliona-beli-indiici-duhovniiat-i-intelektualni.1391070?fbclid=IwAR0579WwmhVPcbuYEscDjxknoYd68TB5Ghsl61f1xvY7bbm47LhDePL_e1M

Българският генезис на индийската цивилизация. Сакралната структура на животопораждащата метафизична частица Живатма и паролата за нейното активиране
http://bezistena.blog.bg/history/2017/11/28/bylgarskiiat-genezis-na-indiiskata-civilizaciia-sakralnata-s.1580237

–––––––––––––––––––––––––––

Спряхме се върху мирните протести на германците и идеологът им Ганди, за да ви потвърдим, че Божият план за Българите и за човечеството, основните стъпки на който ви описахме по – горе, е проектиран и съставен върху постулатите и принципите на ненасилствени протести и действия с всички мирни форми и средства на хората – и позволени, и нерегламентирани!

–––––––––––––––––––––––––––

Сега в телеграфен стил ще разсекретим основните послания в правия текст на повествованието на изложението на астрологическите прогнози на нашата световна топ астроложка Лада:

––––

Водолей с пълнолуние на площада на Уран (хората, които се бунтуват) в действие. 

БУНТУВАЩИ СЕ ХОРА от=БУНТУВАШТИ СЕ ХОРА от=
от Богиня Диана и Бог Христош=от Богиня Диана и Бог Исуш от Трахия  
 

image 

Берлин 01. 08. 2020 над 1.4 милиона протестиращи

Тази година напълно запечата моята вяра в точността на астрологията .... всичко, което виждаме в звездите, се разгръща на земята, от пандемията (Сатурн Плутон е свързан с язви) с драконовските правителствени мерки (отново Сатурн Плутон) до финансовия крах и преразпределението на голямото богатство (отново в ръцете на няколко избрани на върха, както казах една година по-рано всички тези неща) според конюнктурата на Юпитер Плутон и сега протестите с пълнолунието на Водолея и след това бунтовете започват и ще ескалират с площада на Сатурн и Марс от този месец, който ще продължи почти 2 месеца !!
  
О, в какви славни времена живеем! 
Колективно събуждане в глобален мащаб! 
Имаме колективен страх също, но той задейства събуждането!

ЖИВЕЕМ ВРЕМЕНАТА на=на Бог Ежуа и Богиня Мат Мария 

СЪБУЖДАНЕ от=от Богиня Диана и Исуж

СЪБУЖДАНЕ на=на БЕЖУСДЪН=на Безистена 

Безистенът е първосвещената Божия Сътворенческа експериментална лаборатория и развойна база, родилен дом на децата на Боговете – човеците, които са само Българите, Техен Първосвещен храм и постоянно местообиталище, Център и Команден пункт на Време –пространствения континум и Главна врата и портал между измеренията и пространствата в Божия перманентно  първопрестолен град Олимп/Импол/Иампол/Ямбол, Централен Вселенски компютър и информационен архив Акаши. и за който храм Безистена Те ни разсекретяват във всеки нов постинг все нови и нови оригинални документи!  
И нашият скромен принос на екипа ни в глобалните процеси и събития на събуждането на Б/българите и всички други човеци:

СЪБУЖДАНЕ от=от БЕЖУСДЪН=от Безистена – от bezistena

ИМАМЕ КОЛЕКТИВЕН СТРАХ=Кан (Жреци) от Дуло от Бокиня Мама Диана и Иса от Трахия 
 
Все още много има да става! 

ОЩЕ ИМА ДА СТАВА от=от Богиня Мат Диана и Исуш

Все още имаме съвпад на Сатурн Юпитер във Водолей този декември, който започва стартирането на Новия Световен ред в две посоки: тоталната дигитализация на обществото, Оруелска AI антиутопия за превръщане на всички като добре смазани зъбци в машината (долната проява на Водолея) и контракултура на свободата, равни човешки права, независими взаимосвързани общества и индивидуално местно самоуправление (по-високото проявление на Водолея).

ИМАМЕ СЪВПАД на=на Богиня Мама Диана и Бог Иса 

ДВЕ ПОСОКИ=Богиня Диана и Бок Иса 

ДОБРЕ СМАЗАНИ ЗЪБЦИ на=ЗЪБЦИ на Богиня Мадара и Исуз

СВОБОДА=Бог Иса и Богиня Диана 
  
Ние можем да се превърнем в съзнанието на кошера, за което е възрастта на Водолея по два начина: Чрез включване в цифрова мрежа (подобно на киборги), или чрез разработване на хуманни взаимосвързани справедливи общности, които естествено изграждат и израстват в общо съзнание за принадлежност и един общ ум!   

СЪЗНАНИЕ от=от Исуз 

ПО ДВА НАЧИНА=Бог Ешуа и Богиня Диана 

ИМА САМО ДВА НАЧИНА=Богиня Мама Диана и Исуш

ОБЩНОСТИ от=от Богиня Диана и Исуш

ОБЩНОСТИ от=от Безистена

ЕДИН ОБШТ УМ от=от Богиня Мат Диана и Ешуа 

Изборът ще бъде наш ... и двете ще се проявят.   

ИЗБОРЪТ ЩЕ БЪДЕ НАШ на=ИЗБОРЪТ на Богиня Диана и Изуш

Но преди всички тези големи тенденции да се развият през следващите десетилетия, ние имаме следващата година Сатурн и Юпитер на площада на Уран в Телец, това показва началото на промяна на финансовите (Телец) системи, предшествани от бърза и дълбока рецесия

ДЪЛБОКА РЕЦЕСИЯ без=без Диана и Исус Бълкарина

ПРОМЯНА НА СИСТЕМАТА от=от Богиня Диана Мат Мария и Исус 

Всъщност финансовата система ще бъде заменена и дигитализирана, но след това отново свободни критично мислещи хора ще намерят начин да превърнат тази система в полза на хората или да развият паралелна такава, която има печата на свободата! 

ЩЕ БЪДАТ ЗАМЕНЕНИ от=от Богиня Мат Диана и Изуш 

ИМА ПЕЧАТ на=на Богиня Мат Диана и Ешуа

И един апел да бъдете свободни критично мислещи хора:

БЪДЕТЕ СВОБОДНИ КРИТИЧНО МИСЛЕЩИ ХОРА от=
БЪДЕТЕ МИСЛЕЩИ ХОРА от Богиня Диана и Бог Кристош
БЪДЕТЕ МИСЛЕЩИ ХОРА от Богиня Диана и Бог Исуш от Тракия

Това е неизбежно. 
Така че не се плашете от тъмнината, светлината винаги намира начин да превърне всичко зло за добро!   

ТОВА Е НЕИЗБЕЖНО=Богиня Диана и Бог Ежуз

ВИНАГИ НАМИРА НАЧИН=Богиня Матара и Ешуа

След Сатурн във Водолей предишните времена в историята винаги имаше големи социални реформи: като въвеждането на пенсии и социални такси в началото на 20 век. Този път вероятно ще е универсален основен доход. 
Може да се използва отново за контрол над хората, но може да се използва и като мощен пролетен фундамент и основа за лична свобода и развитие, който много будни хора могат да използват, за да намерят своя собствена уникална ниша и да станат автономни в крайна сметка, докато други ще се адаптират удобно към условия, свързани с този основен доход и никога няма да правят промяна. 
Защото не всеки има визията, физическия и емоционален зародиш и страстта да използва това като трамплин към автономност. 

ФУНДАМЕНТ И ОСНОВА=Богиня Мат Диана и Бог Иса 

ЗА ДА НАМЕРЯТ СВОЯ=Исуз и Богиня Матара Диана 

СТАВА АВТОНОМЕН без=без Богиня Мат Диана и Бог Иса

ВСЕКИ ИМА ВИЗИЯТА за=за Богиня Майка Диана и Бог Исуз 

И може би не всеки трябва, защото Душите идват за различни уроци и преживявания, някои може би се нуждаят точно от безопасността на универсалния доход, за да се справят с други по-важни лични уроци.


ДУШИ от=от Диана и Ешуа 

image

ДУША=Диана и Ешуа – 
Мария Магдалена и Исус 

имплантирана във всеки човек частица от Святият Дух на Диана и Исус, на Боговете Мария Магдалена и Исус, духовен енергетичен живителен център на човека, генетичен енергиен продукт на Боговете, частица от безкрайната им Любов, вложена във всяко човешко същество, живец и мотор на съществуването на човека и съдържаща всички Техни качества, характеристики и параметри 

ЖИВЕЦ И МОТОР от=ЖИВЕТС И МОТОР от=от Бог Исуж и Богиня Матара

Рисунката демонстрира процеса на формуване и моделиране на нашите Души в Майчините и Бащините длани
  
–––––––––––––––––––––

Ще има раждане на нови обществени и политически движения, които ще нарушат двупартийния модел от последните 250 години, ще се появят трети движения, които ще застрашат статуквото на левицата и десницата. 

(АстроЛада живее и работи в САЩ и прогнозите ѝ касаят основно тази държава, от която обаче зависи целият свят!) 

ПРОГНОЗИТЕ КАСАЯТ=
Кан (Жреци) на Богиня Диана и Гристоз=
Кан (Жреци) на Богиня Диана и Исуз от Трагия

Б/българите от Божия жречески род Дуло

Те ще вземат най-доброто отляво и отдясно и ще надграждат общочовешките ценности (Водолей).
  
Светът е готов!

СВЕТЪТ Е ГОТОВ ЗА=Бог Тати Исуз и Богиня Диана 
  
След това идва мощна духовно, обединяващо и премахващо граници съединение на Юпитер с Нептун в Риби през 2022 г., след това съединение на Сатурн с Нептун и Сатурн с Уран през следващите 7 години! 
Ще бъдем участници в постоянна вълна от промени и събуждане защото Вселената прецени, че е време да започнем пак да повишаваме съзнанието си на нови нива!  

АстроЛада по инерция на езотеричната стилистика дава пълномощия и върховенство на анонимната Вселена да преценя, да променя и да събужда съзнания и събития и процеси, затова ще я корегираме като конкретизираме Кои са Субектите на всички тези действия:

ПРОМЕНИ И СЪБУЖДАНЕ от=от Богиня Мадара и Бог Исуж

ВРЕМЕ Е ДА ЗАПОЧНЕМ нов живот с=нов живот с Богиня Диана Мат Мария и Бог Изуш 

Хората ще кажат за тези времена: това беше най – страшното време, беше най-доброто време ... 

И вижте високоразрядните словесни комбинации за тези категорийни понятия, заложени от Българските лингва майстори на английския език, който е прекрасен Български цивилизационен дериват от Свещения Български език!

People will be saying about these times: it was the worst of times, it was the best of times....

WORST OF TIMES (най – страшно време) без=без Бог Исус и Богиня Матара Диана 

BEST OF TIMES (най – доброто време) с=с Бог Исус и Богиня Мат Диана 
–––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––

Време е на финала да ни подсетите да поясним защо в заглавието на статията казваме, че изригващата глобална стихия на световните обществено – политическите баталии, които са под знака на COVID-19, са свързани с Извънземните!

Защото така страшните и стряскащи всички тайни и явни служби на нечистивите временни господари в сянка и на яве на света, и плашещи падналите духове и нисши души Извънземни, са пак нашите Богове, Които режисират и продуцират всички събития и процеси в света!      

ИЗВЪНЗЕМНИ=ИЗЪЗ В М=Изуз и Богиня Ма (Майка)  –    

Страшните и вездесъщи Извънземни са Вездесъщите и Всемогъщи Български Богове Демиурзи и Тяхното необятно и безбройно небесно Светейшо войнство и население, състоящо се от наши генетични предци и родители, преминали временно в Божието измерение в свръхестествен феноменен режим и намиращи се перманентно плътно около нас и до нас в качеството им на обслужващ и поддържащ персонал на Божиите светове и на ангели хранители, ангели пазители и консилиумни екипи за потомците им, както и от Техните земни агенти –  генетичните им Б/български потомци от феноменния Божи жречески род Дуло, имплантирани сред всички човешки племена за техен Божествен феноменен духовен интелектуален творчески прогресивен елит както и за техен реакционен управленчески елит, всички главни персонажи на екстремалната Божия риалити драматизация "Б/българите и човешката цивилизация"!     

Сега точно тези светейши свръхестествени и реални и рационални наши предци са разпостранителите на корона вируса и на целия спектакъл "световна вирусна пандемия",


ВИРУСНА ПАНДЕМИЯ от=от Богиня Мадара и Бог Иса

като са я вменили за изпълнение на Техните генетични потомци от изродените кланове на Българския род Дуло, от който са всички реакционни управленчески елити на всички народи и племена, съюзени в съзаклятие като заговорници срещу Българите в изпълнение на злодейския план за затриването на Българите и поробването на света, за което ви информирахме в статията ни 

Реализиране на чудовищния юдео – ционистки план Калерги за поробване на Европа от ислямисти–официален документ на ООН!
http://bezistena.blog.bg/history/2018/10/27/realizirane-na-chudovishtniia-iudeo-cionistki-plan-kalergi-z.1632669 

и който план ще доведе до тоталното обръщане на Българите към Боговете ни и  преклонение пред Тях и дебаркирането Им през време – пространствените енергийни прегради и Явяването Им в сюблимния момент за Спасяването ни!

СЮБЛИМЕН МОМЕНТ=Диана Мама и Иса от Олимп

В сюблимния момент винаги идват на помощ Боговете ни, Чието постоянно местообитание според митологията е в Олимп, обаче не е онзи официално познатият Олимп, ами е неговият анаграмен истински прототип!

СЮБЛИМЕН МОМЕНТ=Диана Мама и Иса от Олимб/Имбол/Иамбол/Ямбол 

Още информация за световната вирусна пандемия вижте в блога ни с парола на търсачката "безистена и корона вирус и Ванга", започвайки от статията ни 

Смърт, мор и ужас в Китай, паника из света. Корона вирус и предсказанието на Ванга за смъртоносната болест и нейното лечение
http://bezistena.blog.bg/history/2020/02/21/smyrt-mor-i-ujas-v-kitai-panika-iz-sveta-korona-virus-i-pred.1697344

А справка и информация за другото лице и проявление на Боговете ни – Извънземните, ще намерите преизобилно във всичките ни 1500 статии в блога ни с парола на търсачката на Гугъл "безистена и Извънземни", "безистена и НЛО" и още повече актуална инфо в тематичната серия в последните ни десетина постинга

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

image

Ще завършим прогнозните астрологически сюжети на свръхфеноменната жрица АстроЛада, които са със статута на прорицания (предаващи точки от Божи план, който винаги се изпълнява безапелационно и безалтернативно), с благословения от нея и екипа ѝ международни астролози и най – вече пламенни феноменни и омайни астроложки от цял свят, за Българския народ от постинга ни 

Десант на морския бряг в Созопол и на Бегликташ на 50 феноменни и омайни астроложки и астролози от цял свят!
http://bezistena.blog.bg/history/2019/06/26/desant-na-morskiia-briag-v-sozopol-i-na-begliktash-na-50-fen.1663175

image

И прорицанията на АстроЛада в Списание "За жената" :

Красива топ астроложка на която хиляди вярват предсказа "Велик владетел ще спаси България съвсем скоро!"
https://www.zajenata.bg/красива-топастроложка-на-която-хиляди-вярват-предсказа-велик-владетел-ще-спаси-българия-съвсем-скоро-news71892.html

И още професионално инфо за Лада:

https://www.astrolada.com
https://www.facebook.com/AstroLada-200036536701188/ 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
екип на bezistena с екипната ни астроложка АстроЛада и красивата синеока Света Ванга със Светии от Вси Светии, които са Извънземните, подготвящи Божията инвазия –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ИСД с Любов и любимите на дъщеря ни Лада песни от Свети Петър Дънов!
 
Гласувай:
10
0


Вълнообразно


1. bezistena - Мария Магдалена и Исус ви обичат! ...
09.08.2020 00:38
Мария Магдалена и Исус ви обичат!
Няма да публикуваме и отговаряме на анонимни и скверни автори, на несъществени и безстойностни елементарни коментари, защото каузата ни е свещена и не търпи анонимност или оскверняване и времето на Последните времена е малко!
Блогът, статиите и екипът ни са под егидата и закрилата на Святият Дух и затова Неговата протекция и сакралната духовна материя носят непредвидими автомоторни енергийни последици за злоумишлени и неразумни безБожни и бездуховни хулители и сквернители, поради което ви съветваме искрено и настойчиво да не почерняте неразумно и безумно кармата на генеалогията си!
Даряваме ви с Любов и Жива Вода в изобилие – пийте, жадни Души, от безкрайния и неизчерпаем живото даряващ извор и елате с Любов!
Бъдете благословени!
Исус и Мария ви обичат!
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: bezistena
Категория: История
Прочетен: 5031390
Постинги: 1540
Коментари: 2872
Гласове: 30412
Календар
«  Март, 2021  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Блогрол
1. ТАЙНАТА НА СВЕЩЕНИЯТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК-част 1
2. ТАЙНАТА НА СВЕЩЕНИЯТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК-част 2
3. СВЕТИ И ОБИЧАЙ
4. ВЪЛШЕБНИКЪТ
5. Кои ме спасиха от мъртвото вълнение на ХАРМАНИТЕ!
6. БОГИНЯТА МАЙКА
7. ДРЕВНИЯТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
8. - НЕПОЗНАТИТЕ БЪЛГАРСКИ ПЛАНИНИ - 3
9. ИЗМАМАТА,НАРЕЧЕНА ВИЗАНТИЯ
10. ЦАРЯТ НА СЛАВАТА
11. БУРОВ:Не изоставяйте Родината си!
12. Сайта на Роден Край™
13. ИСТИНСКАТА БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ - ЕДНА СМАЙВАЩА КАРТА, КОЯТО ЩЕ РАЗСЪРДИ МНОЗИНА! СПАРОТОК,
14. ИДВАЙТЕ СИ...
15. БЪЛГАРИЯ ВИНАГИ ЩЕ БЪДЕ!
16. Езотеричен сайт.Инженер открива БГ топоними по цял свят
17. Българин с Боговдъхновено слово и перо!
18. Пада лъжата за дивашкия ориенталски вид на Българите
19. Епохалната фалшификация ДРЕВНОГРЪЦКА КУЛТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ е 100%открадната Трако-Българска
20. Писмо от бъдещето към Българите !
21. Декларация за геноцид над Българите
22. Земя свещена, Българска, богата - ти Райско кътче .
23. БЪЛГАРИТЕ СА НАЙ-ИНТЕЛИГЕНТНИ
24. Хитринки за стартиране на клиповете vbox7 и You Tube
25. Обръщение към администраторите на блога
26. Малко полезност за блогърите по отношение на вграждането на графични обекти в блог.бг В МОМЕНТА!
27. Любовно Писмо от Бог
28. Неизвестната цивилизация и мистериозните строители на мистичните великански мегалити в Далечния Изток на Русия, плашещи заговорниците срещу Българите
29. Историята на мартеничката за измислената лястовичка и скритите мегалитни светилища на "извънземните" Българи от мошениците братя Златарски.част 2
30. За всички феноменни Български лингва археолози:излезте от тресавището на официалната първосигнална десакрализирана опростачена етимология!